Beti Firma Transportowa

  |   Kontakt
Img

Dotacja na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

OPIS PROJEKTU

Dotacja na kapitał obrotowy dla Wiśniewska Beata Transport Samochodowy „Beti” , w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności .

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest utrzymywanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Wiśniewska Beata Transport Samochodowy „Beti”

PLANOWANE EFEKTY

Planowym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Wiśniewska Beata Transport Samochodowy „Beti” w okresie na jaki udzielona została dotacja ,tj. od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 191 255,34 zł(słownie : sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100).Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 191 255,34 zł(słownie :sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100 ).Instytucja Pośrednicząca przyznała Wiśniewska Beata Transport Samochodowy „ Beti” dofinansowanie w kwocie 191 255,34 zł(słownie :sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100),co stanowi 100 % kwoty kosztów kwalifikowanych.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 191 255,34 zł(słownie :sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 34/100)

Firma "Transport Samochodowy BETI" działa od 2002 r. na rynku krajowym i zagranicznym.

OFERTA

Kontakt

Transport Samochodowy „BETI”
ul.Kasztanowa 14 11-010 Legajny
667 999 057 | 695 607 887 beti.transport@wp.pl Pon - Piąt 8.00 - 16.00
BETI Olsztyn 2002